Användarvillkor

RunFrog ApP

1. Användarvillkor och avtalet de bildar

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) gäller för användningen av mobilapplikationen RunFrog (”Applikation”).

Användarvillkoren utgör ett avtal mellan RunFrog och dig, personen som använder Applikationen. Avtalet som bildas av dessa användarvillkor ersätter alla tidigare avtal mellan RunFrog och dig avseende Applikationen. För att använda Applikationen måste du acceptera dessa användarvillkor som bindande för dig genom att trycka på knappen ”Acceptera och Fortsätt”. Om du inte accepterar dessa användarvillkor har du inte rätt att använda Applikationen.

2. Din rätt att använda

Vi ger dig en personlig rätt att använda Applikationen i enlighet med dessa användarvillkor (”Användningsrätt”). Din Användningsrätt är inte exklusiv och kan inte överföras till en tredje part. Du får inte kopiera, distribuera eller kommersiellt utnyttja Applikationen eller dess delar på något sätt. Din Användningsrätt är giltig enligt din betalningsplan. Du kan avsluta den när som helst genom att ta bort Applikationen från din mobil och avsluta din prenumeration. Vi har rätt att avsluta din Användningsrätt om det finns en rimlig misstanke om att du använder Applikationen eller dess innehåll i strid med användarvillkoren eller på annat sätt på ett olagligt eller oetiskt sätt, och du inte har rättat till dina handlingar omedelbart efter att ha blivit informerad. Till exempel har du inte lov att: kopiera, ändra eller ändra, underlicensera, sälja vidare eller kommersiellt utnyttja Applikationen eller dess delar eller innehåll eller denna personliga Användningsrätt; medvetet tillhandahålla falsk registreringsinformation som krävs för att använda Applikationen; kringgå eventuella begränsningar för åtkomst och användning som kan placeras på Applikationen; dekompilera, reversera eller på annat sätt försöka avkoda Applikationens källkod om det inte är specifikt tillåtet enligt lag.

3. Dina ansvar

Du är ansvarig för att skaffa, betala för och se till att mobilenheter, programvara samt kommunikations- och dataanslutningar som krävs för att använda Applikationen fungerar korrekt. Du måste följa RunFrogs för närvarande gällande användar-, säkerhets- eller andra anvisningar när du använder Applikationen. RunFrog är inte i något fall ansvarig för direkt eller indirekt skada som orsakas av Applikationens felaktiga drift, avbrott, förhindrande av användning eller fel eller brister i Applikationen eller dess innehåll, som kan bero på exempelvis underhåll av Applikationen, tekniska problem eller andra liknande skäl. Vi tar heller inte ansvar för problem relaterade till dataöverföring eller fel som uppstår när du använder Applikationen mot instruktioner eller order, eller som på annat sätt orsakas av dig. Din rätt att använda Applikationen ges till dig ”som den är.” Vi garanterar inte att Applikationen kommer att uppfylla dina krav eller fungera i alla olika miljöer du väljer att använda den i. RunFrog är inte ansvarig i något fall för tredje parts rättsliga åtgärder mot dig, anspråk eller handlingar eller skada som orsakas av förlust eller skada på data, oavsett orsak till förlust eller skada. RunFrog och du är inte ansvariga för att uppfylla sina skyldigheter om orsaken är en extraordinär och oöverstiglig kraft utanför deras rimliga kontroll.

4. Din information och dess användning

För att använda Applikationen måste du tillhandahålla den nödvändiga information som krävs för användningen av Applikationen. Sådan information kan också inkludera dina personuppgifter. Dessutom samlar Applikationen information om din plats och rörelser om du ger uttryckligt samtycke. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst, men detta kan göra det omöjligt att använda vissa funktioner eller delar av Applikationen. Vi åtar oss att skydda din integritet och använda dina personuppgifter ansvarsfullt och noggrant. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med användarvillkoren och dataskyddslagstiftningen samt dataskyddsregistret som skapats baserat på det. Uppgifter från registret kommer endast att lämnas ut inom de gränser som tillåts enligt lag. Du har rätt enligt lag att förbjuda behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring. RunFrog kan använda underleverantörer för att möjliggöra tjänsten som tillhandahålls via Applikationen. I så fall kan vi behöva lämna ut dina personuppgifter eller platsrelaterad information till våra underleverantörer. Underleverantörer har inte lov att använda sådana lämnade uppgifter för andra ändamål, och vi kräver att våra underleverantörer skyddar din integritet också.

5. Upphovsrättsliga rättigheter

Applikationen, dess innehåll och utseende skyddas av upphovsrättslagar och all annan tillämplig lagstiftning. Alla rättigheter, såsom äganderätt, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i Applikationen, liksom materialet som ingår i eller är relaterat till den, tillhör RunFrog eller dess licensgivare. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa användarvillkor.

6. Ansvarsbegränsningar

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att Applikationen är tillgänglig för dig utan avbrott. RunFrog ansvarar dock inte för någon felaktig funktion av Applikationen, avbrott, förhindrande av användning eller fel eller brister i Applikationen eller dess innehåll, som kan bero på exempelvis underhåll av Applikationen, tekniska problem eller andra liknande skäl. Vi tar heller inte ansvar för problem relaterade till dataöverföring eller fel som uppstår när du använder Applikationen mot instruktioner eller order, eller som på annat sätt orsakas av dig. Din Användningsrätt ges till dig ”som den är.” Vi garanterar inte att Applikationen kommer att uppfylla dina krav eller fungera i alla olika miljöer du väljer att använda den i. RunFrog ansvarar inte i något fall för tredje parts rättsliga åtgärder mot dig, anspråk eller handlingar eller skada som orsakas av förlust eller skada på data, oavsett orsak till förlust eller skada. RunFrog och du är inte ansvariga för att uppfylla sina skyldigheter om orsaken är en extraordinär och oöverstiglig kraft utanför deras rimliga kontroll.

7. Ändringar och giltighet av användarvillkoren

Vi har rätt att ändra dessa användarvillkor genom att meddela ändringarna i Applikationen i god tid innan ändringarna träder i kraft. För att fortsätta använda Applikationen måste du acceptera de ändrade villkoren som bindande för dig. Användarvillkoren förblir giltiga även om någon del av dem anses ogiltig eller ogenomförbar.

8. Tillämplig lag och tvister

Dessa användarvillkor regleras av finsk lag. Eventuella tvister kommer att lösas i Helsingfors tingsrätt.

9.Kontaktinformation

RunFrog OY
Sirkkalagatan 13
20500 Åbo
Finland
mikko@vauhtisammakko.com
+358 41 502 4078
Business ID: FI32412616

Runfrog appen